Vua Bảo Ðại ngồi kiệu (1935)


Xa giá rời cung điện (1935)