Quan đi võng.


Đội quân nhà Nguyễn-Vệ binh
Đội quân nhà Nguyễn-Tượng binh.